ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Část 1 - Kroužky

 

Rodič/Zákonný zástupce

 
Přihlašování
Přihlašování je možné přes web nebo papírovou přihláškou. Papírovou přihlášku odevzdejte lektorovi. 
Placení je možné převodem nebo hotově. Místo na kroužku je přiděleno po zaplacení dnem přijetí platby na účet KDM nebo dnem předání hotovosti. 
 
Úvodní lekce
Každý kroužek/kurz má úvodní lekci zdarma se speciálně připraveným programem. Této lekce se mohou zúčastnit i rodiče/zákonní zástupci/doprovázející osoby. Pokud se potencionální účastník této úvodní lekce nezúčastní, může mít ještě jednu lekci zdarma na vyzkoušení, ovšem již s programem standardním.
 
Slevy
Slevy se vypisují podle možností Klubu a jsou uvedeny na stránkách jednotlivých kroužků. Pokud dítě nastoupí později nebo se neúčastní některých lekcí, cena se nesnižuje. Chceme děti i rodiče motivovat k absolvování všech lekcí, protože jinak dochází k narušení skupinové dynamiky a odučených témat. Jedinou výjimkou jsou zdravotní důvody, což se řeší individuální výjimkou.
 
Zrušení účasti  na kroužku
Zrušení účasti je možné v případě dlouhodobé nemoci delší než 1 měsíc na základě potvrzení lékaře. V tom případě vám vrátíme zbývající část maximálně však 80% kurzovného.  
Je možné za sebe najít náhradníka, v tom případě vyplní přihlášku a do pole Sleva napíše Náhradník a jméno toho, koho nahrazuje.
 
Neúčast na kroužku
V případě, že se dítě nebude/nemá účastnit na kroužku pište lektorům nejlépe sms. Další postup  se liší:
- dítě přebíráme z družiny - pokud nedostaneme info předem, může se stát, že ho odvedeme z družiny
- dítě chodí samo, ale nedorazí - pokud nedostaneme info předem, budeme vám volat, pokud se vám nedovoláme do 10 minut, situaci vyhodnotíme a bude-li hrozit podezření na závažné riziko, budeme kontaktovat policii.
 
Převzetí/předání dětí
Převzetí/Předání účastníků z družiny/MŠ
Rodič/Zákonný zástupce je povinnen oznámit MŠ/družině, že lektor bude daného účastníka přebírat na kroužek případně předávat zpět.
 
Převzetí/Předání s doprovázející osobou
Podporujeme u dětí samostatnost, takže doporučujeme je co nejvíce nechat jednat a pohybovat se samotné. 
Pokud je bude přebírat doprovázející osoba, účastník by měl vědět, kdo ho může převzít a kdo ne. V případě pochybností budeme volat rodiče/zákonného zástupce a čekat s dítětem dokud se situace nevyjasní. Pokud znáte osoby, které převzetí provádět nesmějí, předejte lektorovi písemnou/emailovou žádost s uvedením těchto osob. Pokud potřebujete, aby doprovázející osoba byla o všech organizačních záležitostech (např. nemoc lektora) informována obdobně jako rodič/zákonný zástupce, předejte lektorovi písemnou/emailovou žádost s uvedením kontaktu.
 
Komunikace
Komunikace s lektory je možná emailem nebo telefonicky v pracovní dny 9.00-19.00 v případě nouze 7.00-21.00.
V případě víkendové akce je komunikace možná 24 hodin denně, doporučujeme ji ale používat co nejméně, důvodem víkendových akcí je především výchova k samostatnosti.
O průběhu kroužku budete informováni 2x za pololetí (cca polovina listopadu, polovina ledna) emailem. 
V případě nutnosti budete informováni telefonicky/emailem ihned.
 
Na vědomí 
KDM neručí za odložené věci v prostoru, kde se konají kroužky/kurzy, pokud není řečeno jinak. 
V době svátků a školních prázdnin se lekce nekonají a budou nahrazeny po doběhnutí řádných lekcí, obvykle v lednu.
Klub bude zpracovávat osobní údaje účastníků a jejich rodičů/zákonných zástupců uvedených na přihlášce a dalších formulářích za účelem plnění svých zákonných a smluvních povinností v souladu se zákonem na ochranu osobních dat.
Klub bude pořizovat na svých aktivitách zvukové a obrazové záznamy, jež budou použity na propagaci Klubu.
 

Účastník akce/kroužku/kurzu

Účastník se zavazuje respektovat lektora i ostatní účastníky. Účastník se zavazuje dodržovat pravidla bezpečnosti. V případě nedodržení bude seznámen lektorem s potenciálními důsledky, za něž pak nese adekvátní odpověnost. V případě opakovaného narušení bezpečnosti skupiny budou informováni rodiče/zákonní zástupci.
 

Lektor/Instruktor

Je odpovědný za řádné převzetí a předání dětí z družiny/MŠ/doprovázející osoby.
Je primárně odpovědný za vytvoření bezpečného prostředí a to jak fyzicky, tak sociálně.
Je odpovědný za vytvoření inspirujícího prostředí pro zdravý rozvoj účastníků.
V případě nemoci nebo jiné indispozice se pokusí zajistit za sebe náhradu z řad ostaních lektorů. Nepodaří-li se to, informuje všechny dotčené strany (družina/MŠ, rodiče/zákonní zástupci) o zrušení lekce nejpozději do 12.00 daného dne. Lektor nahradí zrušenou hodinu náhradní lekcí po doběhnutí řádných lekcí, obvykle v lednu.

 

Asistent

Je odpovědný za řádné převzetí a předání dětí z družiny/MŠ/doprovázející osoby.
Je primárně odpovědný lektorovi za vykonávání činností potřebných pro správný průběh.
 
 
 
 

Část 2 - Akce - připravujeme

Část 3 - Tábory - připravujeme